Luonnollista kemiaa / Natural chemistry / Naturlig kemi

(EN/SWE below)

Tervetuloa Luonnollista kemiaa –nettisivujen ja videosarjan pariin. Sarjaan linkittyy myös Luonnollista kemiaa -blogi. 

Kasvien kiehtovaa kemiaa - helpommin pureskeltavassa muodossa

Kaikkihan nyt kasvit tuntevat. Vai miten on? Ehkä osa lajeista on kuitenkin meille tuntemattomia, esimerkiksi jos käymme tutustumassa kasvitieteellisten puutarhojen eksoottisten kasvien kokoelmiin. Näistäkin lajeista voisi olla hauska tietää, miten ne linkittyvät evolutiivisesti meille tutumpiin lajeihin kuten horsmiin, kurjenpolviin tai herukoihin.

Mutta kuka sitten tuntee kasvien kemiaa? Tai miksi sitä ylipäänsä tulisi tuntea? Ehkä joku on kiinnostunut, millä tavoin viherkasvimme tai takapihojemme näyttävät perennat taistelevat kemiallisesti kasvitauteja ja kasvituholaisia vastaan. Entäpä, jos joku niistä pystyy tuottamaan jopa lääkinnällisiä yhdisteitä, ilman, että me tiedämme siitä mitään?

Kasvitieteellisten puutarhojen harvinaisempien kasvien kemiasta löytyy monia samankaltaisuuksia meille tutumpiin lajeihin verrattuna. Moni näyttävä, eksoottinen laji saattaa olla kemiallisesti lähes vastaava, kuin oman puutarhamme vähemmän näyttävä, kitukasvuinen kasvilaji. Olisiko tällaisesta kemiallisesta linkityksestä mukava tietää, jotta voisi antaa kitukasvuisellekin lajille sille kuuluvan arvostuksen?

Näihin ja vastaaviin, kasveja ja niiden kiehtovaa kemiaa käsitteleviin kysymyksiin pyritään antamaan vastauksia uudessa Luonnollista kemiaa -videosarjassa. Sarjassa ei ole tarkoituksena tehdä kasvien kemiasta erityisen hankalaa, vaan tavoitteena on löytää kaikista kasvilajeista jotakin kemiallisesti konkreettista, arkipäiväiseen elämäämme liittyvää kerrottavaa.

Videosarjan johdantovideot löytyvät ylhäällä näkyvästä kuvalinkistä tai täältä. Johdantovideoiden jälkeen kannattaa seurata lajikohtaisten videoiden viikoittaista julkistusta Instagramin, Twitterin, YouTuben tai nettisivujemme kautta. Jo julkistetut lajivideot löytyvät myös ylhäällä näkyvästä kuvalinkistä tai täältä. Lajivideoiden neljä eri versiota (tekstitys: Suomi / Ruotsi / Englanti / pois päältä), kerätään myös erikseen Instagramiin.

Antoisia luonnollisen kemian hetkiä kaikille!

Fascinating plant chemistry – in a bit easier format

Everyone knows plants, right? Or perhaps some of the species remain unknown to us, especially if we visit exotic species collections at the botanical gardens. It might be fun to know how these species link via evolution to the species that are more familiar to us.

But who knows plant chemistry then? Or why should we even care about it? Maybe someone finds it interesting, how our home plants or backyard perennials defend themselves chemically against plant diseases and plant eating animals. What if some of these species can even produce medicinal compounds, without us knowing anything about it?

We can find many interesting links in the chemistry of rare botanical garden species to the species familiar to us. Some fancy exotic species can be chemically almost identical to the scrubby species we try to grow at home. Would it be nice to know of such chemical links so that you could appreciate even your scrubby species a bit more?

We try to answer these and other questions related to the fascinating plant chemistry in the new Natural chemistry video series. We do not focus to make plant chemistry especially complicated. Instead, we try to find in each species something chemically interesting that has links to our everyday life.

The introduction videos for the series can be found via the picture link above or here. You can also follow the release of the species-specific videos via Instagram, Twitter, YouTube, or our web pages.  The already released plant videos can be found via the picture link above or here. All the four versions of the videos (subtitles in Finnish / English / Swedish / off) are also collected in Instagram.

Have a fruitful natural chemistry experience!

Fascinerande växtkemi - i en mer lättsmält form

Alla känner till växter, eller hur? Eller kanske en del växtarter är okända för oss, särskilt om vi besöker samlingar av exotiska arter i botaniska trädgårdar? Det skulle vara kul att veta hur dessa arter via evolutionen länkar till de arter som är mer bekanta för oss, till exempel dunörter, nävor och vinbär.

Men vem känner till växtkemi då? Eller varför skulle vi ens bry oss om det? Kanske någon tycker att det är intressant hur våra hemväxter eller perenner på bakgården försvarar sig kemiskt mot växtsjukdomar och växtätande djur? Tänk om några av dessa arter kan producera medicinska föreningar utan att vi ens vet något om det?

Det finns många intressanta kemiska länkar mellan de sällsynta växterna i botaniska trädgårdar och arterna som är mer kända för oss. Vissa fina exotiska arter kan vara kemiskt nästan identiska med de mariga arter vi försöker odla hemma. Visst skulle det vara trevligt att känna till sådana kemiska länkar så att du kan uppskatta även dina mariga arter lite mer?

Dessa och andra frågor relaterade till den fascinerande växtkemin försöker vi svara i den nya videoserien Naturlig kemi. Vi fokuserar inte på att göra växtkemi särskilt komplicerad. Istället försöker vi hitta i varje art något kemiskt intressant med länkar till vårt vardagsliv.

Inledningsvideorna för serien kan hittas via bildlänken ovan eller här. Du kan också följa publiceringen av artspecifika videor via Instagram, Twitter, YouTube eller våra webbsidor. De publicerade växtvideorna hittas via bildlänken ovan eller här. Alla fyra versioner av växtvideorna (textning på finska, engelska, svenska eller otextad version) ska läggas upp också i Instagram.

Ha en fascinerande tid med naturlig kemi av växter!